Cetak

Diploma Teknologi Maklumat D2801

Objektif Program


1. Melahirkan siswazah yang mahir, berfikiran kreatif dan dinamik yang dapat menyumbangkan maklumat dalam pembangunan perisian.
2. Menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi bagi membina perisian keperluan pasaran.
3. Mendedahkan graduan dengan pelbagai teknik terkini di dalam proses pembangunan perisian.
4. Menyediakan dan memantapkan graduan untuk membuat penyelidikan dengan cara yang lebih sistematik, berobjektif dan mampu membuat keputusan serta memberi idea dengan tepat dan bernas.
5. Memberikan pendidikan akademik kepada para graduan bagi peringkat asas, pengukuhan dan pengkhususan dalam bidang ICT supaya mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

Hasil Pembelajaran

Di akhir program, pelajar berupaya :

 1. Menyelesaikan permasalahan dengan penguasaan ilmu yang cukup dalam bidang Teknologi Maklumat.
 2. Menghasilkan semula penyelesaian masalah melalui kemahiran teknikal yang tinggi dalam bidang ICT bersesuaian dengan keperluan pasaran semasa.
 3. Memanipulasi teknik/ kaedah/ teknologi secara logikal dan analitikal dalam penyelesaian masalah.
 4. Mengkaji dan memberi respons melalui pemikiran secara kritis dan kreatif.
 5. Memberikan tindakbalas melalui kemahiran berkomunikasi dan berkongsi semangat bekerja dalam pasukan serta mempunyai kemahiran memimpin.
 6. Menerangkan sesuatu pada tahap profesionalisme, beretika, berkeyakinan dan nilai peribadi yang tinggi.
 7. Mengikuti teknologi semasa melalui kemahiran mengumpul dan mengurus maklumat.
 8. Menjejaki dan memulakan peluang melalui kemahiran mengurus sumber dan keusahawanan.
 9. Mengkaji permasalahan melalui berkebolehan belajar sepanjang hayat.

Struktur Kursus

SEMESTER  PENDEK (11 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
MPU21012 Kenegaraan dan Kemasyarakatan 2
MPU23012/MPU23022 Aqidah dan Akhlak (Islam) / Moral dan Etika I (Bukan Islam) 2
MPU23032/MPU23042 Fiqh Ibadat (Islam) / Perbandingan Agama I (Bukan Islam) 2
MPU22012 English I 2
KK******* Kokurikulum 3
jumlah 11
 
SEMESTER  I (18 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
ITD11103 Algebra dan kalkulus 3
ITD11203 Pengaturcaraan Komputer 3
ITD11303 Pangkalan Data 3
MMD11103 Interaksi Mesin-Manusia 3
ITD13103 Komunikasi Data 3
******* Pilihan I 3
Jumlah 18
 
SEMESTER  II (20 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
MPU22092 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2
ITD11403 Matematik Diskret 3
ITD11503 Struktur Data* 3
ITD11603 Pengaturcaraan Web* 3
ITD13203 Analisis dan Rekabentuk Sistem 3
ITD13303 Sistem Pengoperasian dan Senibina Komputer 3
ITD13403 Bengkel Komunikasi Data I 3
Jumlah 20
 Prasyarat:
 • ITD11503 adalah kursus ITD11203
 • ITD11603 adalah kursus ITD11303
 SEMESTER  PENDEK  (10 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
MPU220** Bahasa Asing 2
MPU23102/MPU23022
Tajwid Al-Quran (Islam) / Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Islam) Audit
MPU22022 English II 2
******** Pilihan II 3
******** Pilihan III 3
jumlah 10
 
SEMESTER  III (19 JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
ITD21103 Statistik dan Kebarangkalian 3
ITD21203 Komputer, Etika dan Sosial 3
ITD21303 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek* 3
ITD23103 Bengkel Aplikasi Lanjutan 3
ITD23203 Bengkel Komunikasi Data II* 3
ITD21404 Projek 4
Jumlah 19
Prasyarat:
 • ITD21303 adalah kursus ITD11203
 • ITD23203 adalah kursus ITD13403
  
SEMESTER  IV (12  JAM KREDIT)
Kod Kursus
Kursus
Jam Kredit
ITD27112 Latihan Industri 12
jumlah 12

Syarat Kemasukan

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Tasawwur Islam
 • Bahasa Arab

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam matapelajaran Matematik

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred D) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Jangkamasa Pengajian

Pengajian Akademik : Dua tahun ( 2 Tahun) iaitu empat semester biasa dan dua semester pendek.

Kaedah pembelajaran merangkumi kuliah, tutorial, kerja kursus, latihan amali dan projek akhir.